Artist Idle - คู่มือเบื้องต้นฉบับย่อ คู่มือฉบับย่อฉบับย่อจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของ Artist Idle Basics 1st Picture เป้าหมายแรกของคุณคือการทำให้ภาพสมบูรณ์ คุณค่อยๆได้รับพิกเซลเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถใช้พิกเซลเพื่อซื้อเครื่องมือที่รวบรวมพิกเซลได้เร็วขึ้น แต่คุณสามารถใช้พิกเซลเหล่านั้นได้จนกว่าคุณจะรวบรวมมัน เมื่อเลเยอร์ของรูปภาพเป็น
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด