A Way Out - วิธีเล่น Coop ออนไลน์ด้วย One Copy (ไม่มีเล่นจากระยะไกลด้วยกัน) คำแนะนำนี้จะแสดงวิธีการเล่นในเกมออนไลน์ด้วยหนึ่งสำเนาของเกม (ไม่มีการเล่นระยะไกลด้วยกัน) วิธีเล่นออนไลน์คุณต้องการเพียงหนึ่งสำเนาของเกมคุณต้องอยู่ในรายชื่อเพื่อนใน Origin เพื่อนของคุณควรดาวน์โหลดเวอร์ชัน Friend Pass (ปุ่มลองก่อน) จาก
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด